Onderwijstraineeship

logo

Veelgestelde vragen

Hier vind je veelgestelde vragen over het Onderwijstraineeship. Staat jouw vraag er niet tussen of vind je het antwoord niet voldoende, neem dan contact met ons op via info@onderwijstraineeship.nl of bel 070-311 97 66.

X

Algemeen

Wat is het OnderwijsTraineeship?

Het OnderwijsTraineeship heeft tot missie om een impuls aan het voortgezet onderwijs te geven door meer academici op te leiden tot docent en tekorten aan leraren in bepaalde vakken terug te dringen. 

Het programma, gestart in 2013, is een initiatief van scholen binnen het voorgezet onderwijs (VO-raad), de vereniging van universiteiten (VSNU), de universitaire lerarenopleidingen en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De kracht van het programma zit in de combinatie van werken en leren: elk jaar krijgen academici, die tot maximaal 5 jaar geleden hun Master hebben behaald aan een universiteit, de kans om als docent aan de slag te gaan en tegelijkertijd een eerstegraads onderwijsbevoegdheid te behalen en expert te worden op onderwijskundige thema’s. Zo bereidt het OnderwijsTraineeship hen voor op een uitdagende loopbaan in het onderwijs.

Wat is het arbeidsmarktperspectief na het OnderwijsTraineeship?

Na het OnderwijsTraineeship heb je een eerstegraads onderwijsbevoegdheid op zak, je hebt ervaring als docent in het voortgezet onderwijs en je hebt je breed kunnen ontwikkelen in de onderwijsbranche. De school biedt echter geen baangarantie.

Welk schoolvak kan ik geven binnen het OnderwijsTraineeship?

We zoeken trainees voor schoolvakken waarin een tekort aan (academisch geschoolde) docenten dreigt. Een overzicht van deze vakken vind je hier

Het traineeprogramma

Is het OnderwijsTraineeship een stage of ontvangen trainees een salaris?

Wanneer je een onderwijstrainee bent, treed je in dienst van een school. De school betaalt je het eerste jaar 0,8 fte en het tweede jaar groei je eventueel door naar 0,9 fte in minimaal een LB-schaal (1,0 fte op basis van LB1 is conform cao ca. € 2445,- bruto per maand).

Wat kost het OnderwijsTraineeship een trainee?

Het OnderwijsTraineeship kost de trainee vooral tijd en inzet. De trainee ontvangt salaris van de school waar hij/zij werkzaam is. Wel betaalt de trainee een gedeelte van de gemaakte reiskosten (voor de lerarenopleiding en het extra trainings- en verdiepingsaanbod) en indien van toepassing studieboeken voor de lerarenopleiding.

Ben/blijf ik student tijdens het OnderwijsTraineeship?

Nee. Voor de universitaire lerarenopleiding in het kader van het OnderwijsTraineeship wordt de zij-instroomsubsidie beschikbaar gesteld en dit heeft als gevolg dat je niet regulier wordt ingeschreven als student aan een universiteit.

Ontvang ik na het afronden van de lerarenopleiding een eerstegraads of tweedegraads bevoegdheid?

Alle trainees van het OnderwijsTraineeship behalen een bekwaamheidsverklaring voor het eerstegraads gebied tijdens het programma. Deze bekwaamheidsverklaring staat gelijk aan een eerstegraads lesbevoegdheid. In welk vak (natuurkunde, wiskunde, scheikunde, Nederlands, Frans, Duits, klassieke talen, economie of informatica) bepalen de lerarenopleidingen tijdens de selectie op basis van jouw vooropleiding. Door het bekijken van de opleidingsdocumenten komt de selectiecommissie, bestaande uit directeuren en assessoren van de lerarenopleidingen, tot een studieadvies. Ook wordt dan gekeken of er sprake is van vakdeficiënties (met een maximum van 15 ECTS).

 

Wat is het verschil tussen een eerste- en tweedegraads onderwijsbevoegdheid?

Eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Met een eerstegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs kan les worden gegeven aan:

  • alle klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

De opleiding tot eerstegraads docent kan gevolgd worden aan een hogeschool of universiteit. De opleiding is vooral gericht op het lesgeven in de bovenbouw van havo en vwo.

Tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs

Als je een tweedegraads onderwijsbevoegdheid voor het voortgezet onderwijs bezit, kan les worden gegeven aan:

  • de eerste 3 klassen van de havo en het vwo;
  • het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs;
  • het beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.

Deze onderwijsbevoegdheid kan worden behaald door een lerarenopleiding af te ronden aan een hogeschool.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/welke-onderwijsbevoegdheden-zijn-er.html

Is het OnderwijsTraineeship een fulltime traineeship of is parttime deelname ook mogelijk?

Wanneer je deelneemt aan het OnderwijsTraineeship ben je hier minimaal 40 uur per week mee bezig. De verschillende onderdelen van het traineeship maken het onmogelijk het traineeship parttime te volgen.

Waar volg ik de lerarenopleiding?

De locatie waar je de lerarenopleiding zult volgen, wordt pas duidelijk als je definitief start in het traineeprogramma. De directeuren van de verschillende lerarenopleidingen waarmee het OnderwijsTraineeship samenwerkt maken een verdeling. Hierbij wordt met name gekeken naar de locatie van de school waar je gaat werken en voor welk vak je in opleiding zult gaan (dit laatste i.v.m. minimale groepsgrootte). Er wordt flexibiliteit van je verwacht om te reizen voor de universitaire lerarenopleiding (en het verdiepingsprogramma). 

Harde eisen

Hoe strict zijn de harde eisen?

Om in aanmerking te komen voor het OnderwijsTraineeship moet aan alle harde eisen voldaan zijn. Er is geen enkele mogelijkheid het niet voldoen aan de harde eisen te compenseren met motivatie, ervaring of andere voorbeelden die jou geschikt zouden maken voor een carrière in het onderwijs.

Voldoe je niet aan alle harde eisen? Helaas kom je dan op geen enkele manier in aanmerking voor het OnderwijsTraineeship.

Meer informatie over een carrière in het onderwijs vind je op http://www.wordleraarinhetvo.nl of via DUO op http://www.duo.nl.

Wat betekent inhoudelijke aansluiting op een schoolvak?

De eis om inhoudelijke aansluiting bij één van de schoolvakken is gesteld omdat dit samenhangt met instroom bij een lerarenopleiding. Als je genoten vooropleiding niet genoeg aansluit bij één van de schoolvakken is instroom bij een lerarenopleiding niet mogelijk.

Kijk hier of jouw vooropleiding voldoende aansluit bij een van de schoolvakken. 

Hoe weet ik of ik met mijn master toelaatbaar ben voor het traineeship?

Helaas kunnen wij je hier als projectorganisatie geen antwoord op geven. De beoordeling van de vereiste vakinhoudelijke achtergrond voor toelating tot het traineeship wordt uitgevoerd door de selectiecommissie, waarin onder andere afgevaardigden van de universitaire lerarenopleidingen zitting hebben. Simpel gezegd toetsen zij je inhoudelijke kennis door je cijferlijsten te raadplegen en in te schatten of je al dan niet toelaatbaar bent voor de lerarenopleiding in een bepaald schoolvak.

Binnen het OnderwijsTraineeship kan het ook zo zijn dat je wel toelaatbaar bent tot de universitaire lerarenopleiding, maar tot een vak waar ons programma niet voor beschikbaar is (bijvoorbeeld maatschappijleer). Ons programma zoekt kandidaten voor de 'tekortvakken', voor een overzicht klik je hier

Om je een indicatie te geven van de afweging die de selectiecommissie maakt, kan je een document raadplegen van de universitaire lerarenopleidingen over de vereiste vakinhoudelijke kennis per schoolvak: icl_vakinhoudelijk_masterniveau.pdf . Goed om te weten is dat de commissie voor ambitieuze programma’s als dat van ons mogelijk ruimer naar de toelaatbaarheid kijkt, dan wanneer je jezelf voor een reguliere opleiding zou aanmelden. 

Ik ben nog niet in het bezit van een master. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Ja, mits je uiterlijk 1 september 2016 een bewijs kan overleggen van de universiteit dat je aan alle eisen hebt voldaan en jouw masterdiploma is aangevraagd. Om in te kunnen stromen in de universitaire lerarenopleiding moet je een master op zak hebben richting het schoolvak waarvoor je toegelaten bent.

Ik ben onlangs gepromoveerd of zal binnenkort promoveren. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Ja. Voor reguliere academici geldt de eis dat ze maximaal vijf jaar geleden zijn afgestudeerd. Voor promovendi is er de uitzonderingsregel dat ze maximaal acht jaar geleden zijn afgestudeerd. 

Ik ben al werkzaam als docent in het VO. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Nee. Het OnderwijsTraineeship is bedoeld voor academici die nog niet als docent werkzaam zijn in het voortgezet onderwijs.

Ik heb een educatieve minor afgerond. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Ja, dan is solliciteren mogelijk. Vermeld dit wel bij je bacheloropleiding wanneer je solliciteert.

Ik heb de PABO afgerond. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Eén van de harde eisen om in aanmerking te komen voor het OnderwijsTraineeship is dat je niet eerder een lerarenopleiding hebt gevolgd. Dit geldt ook voor de PABO, dus helaas kom je met jouw achtergrond niet in aanmerking voor het OnderwijsTraineeship.

 

Ik ben onderwijsassistent (geweest). Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Ja. Een opleiding tot onderwijsassistent wordt niet als een lerarenopleiding gezien. Ook het werken als onderwijsassistent wordt niet gezien als een baan als docent. Je kunt dus nog steeds solliciteren naar een plek in het OnderwijsTraineeship.

Ik heb een vakdeficiëntie. Kom ik in aanmerking voor het traineeship?

Je komt in aanmerking voor het OnderwijsTraineeship als je vakdeficiëntie niet groter is dan 15 ECTS. Je hebt twee jaar de tijd om deze deficiëntie weg te werken. Dit doe je echter in je vrije tijd, niet in de tijd die je besteed aan de lerarenopleiding of het verdiepingsprogramma.

Als je vakdeficiëntie groter is dan 15 ECTS kom je niet in aanmerking voor het traineeship.

Wat is een vakdeficiëntie?

Een vakdeficiëntie is een inhoudelijke achterstand tussen een vooropleiding en de lerarenopleiding in een schoolvak. Niet elke universitaire studie sluit naadloos aan op de lerarenopleiding en in sommige gevallen zal er extra gestudeerd moeten worden om bepaalde onderwerpen te behandelen. Dit noemen we een vakdeficiëntie.

Om een indruk te krijgen hoe groot je deficiëntie is, zie het volgende document: vakinhoudelijk_masterniveau.pdf. Dit document geeft een indicatie wat de omvang en inhoud moet zijn van de vakken gevolgd in je vooropleiding om in te kunnen stromen bij een schoolvak.

Bijvoorbeeld: wil je met je genoten vooropleiding Nederlands gaan geven in het voortgezet onderwijs? Kijk dan op pagina 20 van het document "vakinhoudelijk masterniveau", onder het kopje "Nederlands". Hier staat aangegeven hoeveel punten je ten minste moet hebben gehaald en welke onderwerpen je moet hebben behandeld om in te kunnen stromen in een lerarenopleiding voor dit schoolvak. LET OP: dit document geeft slechts een eerste indicatie en is niet leidend in de selectieprocedure. De selectiecommissie van het OnderwijsTraineeship beslist uiteindelijk of je al dan niet voldoet aan de gestelde harde eisen.